Lĩnh vực
Hoạt động KHCN
Năng lượng nguyên tử
Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo
Thống kê
Tổng hồ sơ đã đăng ký: 53
Tổng hồ sơ đã giải quyết: 11
Tổng hồ sơ không hợp lệ: 40
Số hồ sơ đang xử lý: 2
Đánh giá dịch vụĐánh giá Kết quả
CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUA MẠNG

Lĩnh vực Hoạt động KHCN

 1. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp/thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ. - Mức độ 3
 2. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ. - Mức độ 3
 3. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ. - Mức độ 3
 4. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ. - Mức độ 3
 5. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ. - Mức độ 3
 6. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ. - Mức độ 3
 7. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ. - Mức độ 3
 8. Cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất. - Mức độ 3
 9. Cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực. - Mức độ 3
 10. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. - Mức độ 3
 11. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. - Mức độ 3
 12. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. - Mức độ 3
 13. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh. - Mức độ 3
 14. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung hoạt động của văn phòng đại diện, lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của chi nhánh. - Mức độ 3
 15. Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất. - Mức độ 3
 16. Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực. - Mức độ 3
 17. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ). - Mức độ 3
 18. Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) - Mức độ 3
 19. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương. - Mức độ 3

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử

 20. Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế) - Mức độ 3
 21. Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế) - Mức độ 3
 22. Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế) - Mức độ 3
 23. Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) - Mức độ 3

Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

 24. Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Mức độ 3

Lĩnh vực Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo

 25. Thủ tục tiếp dân - Mức độ 3
 26. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu - Mức độ 3
 27. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai - Mức độ 3
 28. Thủ tục giải quyết tố cáo - Mức độ 3
Đăng nhập
hoặc  Đăng ký

 
Bản quyền thuộc Sở KH & CN tỉnh BÀ RỊA VŨNG TÀU. Khối B3, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064)3.852.484 | Fax:  (064)3.853.557Email: sokhcn@baria-vungtau.gov.vn