Lĩnh vực
Hoạt động KHCN
Năng lượng nguyên tử
Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo
Thống kê
Tổng hồ sơ đã đăng ký: 53
Tổng hồ sơ đã giải quyết: 11
Tổng hồ sơ không hợp lệ: 40
Số hồ sơ đang xử lý: 2
Đánh giá dịch vụĐánh giá Kết quả
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

* Trình tự thực hiện:
         - B1: Tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản người dùng trực tuyến trên website của Sở KH&CN (http://dkqm.sokhcn.baria-vungtau.gov.vn) để được cấp tài khoản sử dụng để đăng ký hồ sơ trực tuyến và theo dõi quy trình xử lý hồ sơ của mình.
         - B2: Sau khi đăng ký thành công thì đăng nhập tài khoản đó vào hệ thống để nộp hồ sơ trực tuyến gồm (đơn đăng ký và các văn bản kèm theo);
         - B3: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì sẽ được hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho đầy đủ và hợp lệ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì chuẩn bị hồ sơ giấy (bản gốc);
         - B4: Nộp hồ sơ giấy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và công nghệ. Nộp phí, lệ phí xét duyệt, thẩm định hồ sơ (nếu có). Nhận giấy hẹn trả kết quả;
         - B5: Mang giấy hẹn trả kết quả tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và công nghệ để nhận kết quả xử lý hồ sơ của mình;

Đăng nhập
hoặc  Đăng ký

 
Bản quyền thuộc Sở KH & CN tỉnh BÀ RỊA VŨNG TÀU. Khối B3, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064)3.852.484 | Fax:  (064)3.853.557Email: sokhcn@baria-vungtau.gov.vn